Beta verze burzy NakamotoX je nyní oficiálně spuštěna. Pro obchodování a registraci se přihlašte na https://beta.trading.nakamotox.com

Ochrana osobních údajů

Tato privacy policy (ve spojení s Podmínkami; „Privacy Policy“) popisuje, jak NAKAMOTOX shromažďuje, používá, ukládá, sdílí a chrání Vaše osobní údaje. Privacy Policy se použije na veškeré osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s Vaším užíváním Stránek.

Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny definice (s velkými písmeny) mají význam uvedený v Podmínkách

1.   OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje, které jste poskytli

NAKAMOTOX zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli při otevření účtu nebo užívání Stránek, a sice:

  • Informace o účtu: uživatelské jméno a heslo;
  • Kontaktní informace: emailová adresa.

Údaje získávané automaticky

NAKAMOTOX rovněž automaticky sbírá určité údaje týkající se počítače, zařízení a webového prohlížení, související s Vaším přístupem ke Stránkám, a sice:

  • Záznamy o činnosti (log information): Informace o Vašem užití Stránek, včetně užitého typu prohlížeče, časů přihlášení, prohlížených webových stránek, Vaší IP adresy a webových stránek, které jste navštívili před vstupem na Stránky;
  • Informace o zařízeních: Informace o počítači nebo mobilním zařízení, které používáte k přístupu na Stránky, včetně modelu hardware, operačního systému a jeho verze, unikátních identifikátorů zařízení a informací o mobilní síti.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory zasílané z našich webserverů do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, které nám umožňují např. zaznamenat, jakým způsobem jste navštívili naše Stránky, kdy jste se vrátili, která části Stránek jste otevřeli a rozpoznat, že jste již přihlášeni, pokud obdržíme žádost o otevření z Vašeho prohlížeče. NAKAMOTOX používá informace získané pomocí cookies ke zhodnocení efektivity Stránek, jejich administrace a analyzování trendů.

2.   ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NAKAMOTOX může zpracovávat osobní údaje za účelem:

  • provozování Stránek a řešení problémů,
  • přizpůsobení, vyhodnocení a zlepšení Stránek; včetně monitoringu a analyzování trendů, užití a aktivit souvisejících se Stránkami,
  • doručování marketingových oznámení, oznámení o aktualizacích služeb a reklamních nabídek založených na Vašich preferencích,
  • dalším účelům, pro které byly osobní údaje shromážděny, pokud je takový účel nutně předpokládán při samotném sběru takových údajů nebo účelům jinak oznámeným na Stránkách v okamžiku poskytnutí předmětných údajů.

3.   SDÍLENÍ

NAKAMOTOX může sdílet osobní údaje s:

  • prodejci, konzultanty a dalšími poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají s naší podnikatelskou činností,
  • společnostmi a dalšími entitami, se kterými může dojít ke sloučení (nebo jiné formě přeměny) nebo které mohou nabýt podíl na NAKAMOTOX.

Poskytovatelé, třetí strany, jsou smluvně vázáni chránit a užívat osobní údaje pouze za účelem, pro který byly zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy je tak stanoveno zákonem.

4.   ULOŽENÍ A OCHRANA

Osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány v místech, kde se nacházejí zařízení NAKAMOTOX a jeho poskytovatelé. Údaje, které jsme od Vás získali, mohou být přeneseny a uloženy mimo Evropský hospodářský prostor. Takové přenosy jsou nicméně prováděny v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Vaše osobní údaje chráníme před ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím, úpravou nebo zničením, a to za použití odůvodněných fyzických, technických a administrativních bezpečnostních opatření. Používáme řadu bezpečnostních opatření, včetně např. (i) heslem chráněných adresářů a databází; (ii) SSL technologií pro šifrování a bezpečné zasílání osobních údajů v síti internet; (iii) fyzické kontroly přístupu k relevantnímu hardware.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v Privacy Policy, a to s ohledem na naše zákonné povinnosti. V souladu s našimi povinnostmi vést účetní záznamy budeme uchovávat údaje týkající účtu a další osobní údaje po dobu minimálně pět let od ukončení účtu.

5.   PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme. O přístup a ověření Vašich osobních údajů můžete požádat písemnou žádostí adresovanou na info@nakamotox.com.

Žádost může být zpoplatněna za účelem pokrytí našich nákladů na poskytnutí detailů o Vašich osobních údajích.

6.   KONTAKTNÍ INFORMACE

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, pochybnosti, připomínky nebo žádosti, kontaktujte nás prostřednictvím naší podpory na e-mailu: info@nakamotox.com.