Beta verze burzy NakamotoX je nyní oficiálně spuštěna. Pro obchodování a registraci se přihlašte na https://beta.trading.nakamotox.com

Pravidla poskytování služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Tyto všeobecné podmínky („Podmínky“) vymezují pravidla, za kterých NAKAMOTOX LTD („NAKAMOTOX“) provozuje alfa verzi webových stránek www.nakamotox.com („Stránky“) a pořádá soutěž o ceny („Soutěž“).

Užíváním Stránek potvrzujete, že jste se seznámili, rozumíte a v plném rozsahu souhlasíte s Podmínkami.

ALFA VERZE

Stránky budou platformou umožňující jejím uživatelům převody mezi určitými zákonnými platidly a digitálními tokeny (resp. mezi různými typy digitálních tokenů), a to párováním požadavků uživatele s příkazy jiných uživatelů.

Alfa verze Stránek („Alfa“) je první verzí uvedené platformy, KTERÁ NEUMOŽŇUJE OBCHODOVÁNÍ SKUTEČNÝCH ZÁKONNÝCH PLATIDEL ANI DIGITÁLNÍCH TOKENŮ. Předmětem Alfy je výlučně simulace obchodování. Jakékoliv jména zákonných platidel nebo digitálních tokenů použitá v Alfě jsou výlučně pro účely simulace/testování a nereprezentují jakákoliv práva k zákonným platidlům nebo digitálním tokenům.

Jste si vědomi, že Alfa může obsahovat chyby mající dopad na očekávané fungování, je Vám poskytována „AS IS“ a může obsahovat více, méně nebo jiné funkce než ty, které budou použity v komerční verzi předmětné platformy, kterou má NAKAMOTOX v úmyslu provozovat.

NAKAMOTOX si vyhrazuje právo nevydat komerční verzi předmětné platformy (odpovídající Alfě) nebo, pokud bude komerční verze vydána, upravit její funkce, specifikace, způsobilost, funkce, licenční podmínky, data vydání, obecnou dostupnost nebo jiné vlastnosti předmětného komerčního vydání. Jste si rovněž vědomi, že komerční vydání Stránek může být omezeno pro uživatele pouze z určitých států.

Základním účelem Alfy je získat zpětnou vazbu na vlastnosti platformy a identifikovat její nedostatky.

ZPŮSOBILOST

Vstup do Alfy je otevřen jak UK tak i mimo UK rezidentům. Pro účast v Alfě musíte dosáhnout alespoň 18 let a mít svéprávnost.

Vstup do Alfy je limitován pro prvních 10.000 uživatelů, kteří se na Stránkách registrují.

Každý účastník může mít pouze jeden účet. Nepřipouští se vstup do Soutěže s více než jednou emailovou adresou. V případě vícenásobného vstupu může být účastník diskvalifikován z účasti, a to výhradně dle uvážení NAKAMOTOX.

Vstup do Alfy a Soutěže je zdarma. K účasti v Alfě a Soutěži není vyžadován žádný nákup ani platba.

SOUTĚŽ A CENY

Soutěž začne 26. 11. 2017 v 18:00 SEČ a skončí v okamžik, který NAKAMOTOX stanoví a oznámí prostřednictvím emailové zprávy nebo vlastních webových stránek nejméně 4 dny předem.

Pro Soutěž se použijí následující pravidla:

  • Po registraci bude každému účastníkovi na jeho účet připsána stejná částka náhražek digitálních tokenů a zákonných platidel (výhradně pro účely obchodování a simulaci v Alfě).
  • Všichni účastníci budou oprávněni obchodovat s jim připsanými náhražkami a používat veškeré vlastnosti a funkce dostupné v Alfě.

Vítězové Soutěže budou určeni následujícím způsobem:

  • okamžiku skončení Soutěže budou všichni účastníci seřazeni dle výše jejich celkové hodnoty účtu (vyjádřené v EUR). Čím vyšší bude zjištěná hodnota účtu, tím úspěšnější jste v Soutěži. Pět nejúspěšnějších účastníků bude vítězi v Soutěži.
  • Jako kurzy pro účely vypočítání hodnoty účtu v EUR budou použity kurzy posledních realizovaných obchodů v Alfě k okamžiku ukončení Soutěže.

Ceny udělené v Soutěži („Ceny“) budou stanoveny dle rozhodnutí NAKAMOTOX. Vyhrazujeme si právu upravit, doplnit nebo neudělit Ceny v případech, kdy je tak nutné učinit v důsledku okolností, které nelze rozumně předvídat.

  • První Cena: 1 bitcoin (BTC)
  • Druhá Cena: 5 etherů (ETH)
  • Třetí Cena: 2 ethery (ETH)
  • Čtvrtá Cena: 1 ether (ETH)
  • Pátá Cena: HW peněženka – Trezor

OSLOVĚNÍ VÍTĚZŮ

Všichni vítězové budou notifikováni do 1 týdne od skončení Soutěže. Doklad o věku bude vyžadován od všech vítězů. NAKAMOTOX nicméně může po vítězích vyžadovat i další identifikační informace.

Ceny jsou nevyměnitelné, nepřevoditelné a nelze je vyplatit v hotovosti nebo jiných hodnotách.

První až čtvrtá Cena bude připsána na účet vítěze na Stránkách nebo bude zaslána na adresy kryptoměnových peněženek vítězů (dle uvážení NAKAMOTOX). Pátá cena bude zaslána vítězi prostřednictvím poštovních služeb, a to na adresu, kterou vítěz písemně poskytne na žádost NAKAMOTOX.

NAKAMOTOX je oprávněn požadovat po vítězích, aby se zúčastnili reklamních aktivit souvisejících se Soutěží, přičemž oslovení vítězové se na těchto aktivitách budou v rozumném rozsahu podílet.

OSOBNÍ ÚDAJE

Se všemi osobními údaji, které poskytnete, bude nakládáno v souladu s NAKAMOTOX privacy policy a UK právní úpravou. Více informací o správě osobních údajů můžete nalézt v naší privacy policy. Užíváním Stránek potvrzujete, že jste tyto podmínky týkající se osobních údajů četli a rozumíte jim.

LICENCE

NAKAMOTOX Vám uděluje omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou licenci (dle Podmínek), k přístupu a užívání Stránek a jejich obsahu, materiálů, informací a dostupných funkcionalit, a to výhradně pro informační, transakční, nebo jiné schválené účely výslovně povolené ze strany NAKAMOTOX. Jakékoliv jiné užití Stránek je výslovně zakázáno. Zavazujete se, že nebudete kopírovat, přenášet, prodávat, přeprodávat, licencovat, dekompilovat, užívat techniky reversního inženýrství, rozkládat, modifikovat, uveřejňovat, účastnit se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla, vykonávat, vystavovat, zapracovávat do jiných stránek, nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat, obsah nebo kteroukoliv část Stránek a od ní odvozených děl, a to zcela nebo částečně pro komerční i nekomerční účely.

OBECNÉ

Soutěž je neplatná ve všech případech a jurisdikcích, kde je v rozporu se zákonem. Soutěže se nesmíte zúčastnit, pokud Vám to nedovolují ustanovení příslušného právního řádu.

Pokud NAKAMOTOX zjistí jakoukoliv podezřelou transakci, může dočasně pozastavit aktivitu dotčeného uživatele (za účelem zjištění relevantních informací); v případě podvádění může být účet smazán a uživateli nadále nebude dovoleno se Soutěže účastnit.

NAKAMOTOX si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat účastníky, kteří poruší Podmínky, vydávají se za jiné osoby nebo poskytnou zkreslené informace.

NAKAMTOX si vyhrazuje právo kdykoliv nebo průběžně modifikovat nebo ukončit (dočasně nebo trvale) Soutěž (s nebo bez předchozího upozorněním), a to z důvodů, které leží mimo naši kontrolu (včetně, nikoliv však výlučně, případů očekávaného, domnělého nebo skutečného podvodu). Rozhodnutí NAKAMOTOX je ve všech případech konečné a závazné.

Podmínky se řídí anglickým právem. To znamená, že Podmínky a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z/v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí anglickým právem. Strany souhlasí s neodvolatelným podřízením se výlučné pravomoci anglických soudů.

V žádném případě společnost NAKAMOTOX nebo jí přidružené osoby nebudou zodpovědné za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody nebo ušlé zisky vzniklé uživatelům Stránek nebo jakékoli třetí straně, ať již na základě záruky, smlouvy, nebo jiné právní teorie, nehledě na to, zda je nebo není možné, aby takové škody v důsledku používání Stránky a Soutěže vznikly.

Podmínky mohou být vydány ve více jazykových verzích. V případě jakýchkoliv rozdílů má přednost anglická jazyková verze.